Hamileler dikkat!

Ha­mi­le­lik­te sağ­lık­lı bes­len­mek; be­be­ğin bü­yü­yüp ge­liş­me­si ve dün­ya­ya sağ­lık­lı bir şe­kil­de gel­me­si için çok önem­li. Bu dönemde ye­ter­li ve den­ge­li bes­len­meye çalışın. “İ­ki kişi­lik bes­len­me­li­yi­m” gi­bi dü­şü­nüp ih­ti­ya­cı­nız­dan faz­la ye­me­yin. Kah­ve tü­ke­ti­mi­ni abart­ma­yın. Ye­dik­le­ri­ni­zin ka­lo­ri­sin­den çok ka­lite­si önem­lidir. Ka­lo­ri he­sa­bı yap­mak ye­ri­ne sağ­lık­lı ye­mek se­çim­le­ri ya­pın. Kah­val­tı yap­maz­sa­nız ken­di­ni­zi yor­gun ve hal­siz his­se­der­si­niz. Kahvaltı yapmadan güne başlamayın. Kesinlikle öğün atlamayın. Öğün at­lar­sa­nız kan şe­ke­ri­niz dü­şer, be­be­ği­niz ih­ti­ya­cı olan ener­ji­yi ala­maz. Su­cuk, so­sis, sa­lam gi­bi şar­kü­te­ri ürün­le­rin­den mut­la­ka uzak du­run. Gün­de  2-3 lit­re ka­dar sı­vı tüketin.

Hamileler dikkat!
5 (100%) 2 votes


Yorum Ekle

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Loading...
Menu Title